Logo

Milieucharter

Op 17 juni 2015 werd het Mileucharter 2015 toegekend aan IGS Westlede.
KWALITEIT, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN MILIEU

 

IGS Westlede staat voor waardig afscheid nemen.

 In het beleid van IGS Westlede zijn de drie onderwerpen kwaliteit, veiligheid en milieu als geïntegreerd geheel opgenomen. Dit beleid streeft naar de volgende doelen:

  IGS WESTLEDE zal zich dusdanig inspannen om voortdurend te blijven voldoen aan de eisen en verwachtingen die de begrafenisondernemers en rouwenden stellen aan onze producten en dienstverlening tegen een acceptabel prijsniveau;

  Tevens streeft IGS WESTLEDE naar optimale arbeidsomstandigheden, waardoor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en het welzijn van hen zoveel mogelijk bevorderd wordt. Vanzelfsprekend streven we ook de zorg voor derden na;

  Tenslotte is IGS WESTLEDE zich bewust van de milieuaspecten van haar activiteiten en de verantwoordelijkheid daarvoor. Wij zullen alles doen, wat redelijkerwijs binnen ons vermogen ligt, om materiële- en milieuschade te voorkomen.

  

De directie van IGS WESTLEDE baseert haar beleid op de volgende uitgangspunten:

  Voldoen aan wetgeving en relevante beleidsregels

  Een continue bewaking van kwaliteit-, veiligheid- en milieuaspecten van de bedrijfsvoering en de mogelijkheden tot verbetering en preventieve acties structureel inbouwen;

  IGS WESTLEDE houdt bij alle beslissingen naast economische, financiële, technische en sociale aspecten, tevens rekening met de belangen van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu;

  De uitvoering van het beleid zal onderwerp van gesprek zijn in het reguliere intern overleg van de lijn- en staforganisatie

 

IGS WESTLEDE zal dit beleid inhoud geven door het opzetten, implementeren van zorg-systemen op de deelgebieden kwaliteit, veiligheid en milieu.

Hiertoe zullen met vaste regelmaat controles uitgevoerd en beoordeeld worden ten aanzien van de opvolging van de afgesproken regels op de genoemde deelgebieden.

IGS WESTLEDE zal er zich voor inspannen dat het beleid bij het personeel bekend is en dat de medewerkers de verantwoordelijkheden, procedures en instructies begrijpen.

 Kris Coenegrachts

Directeur

Lochristi, 11/03/2014Hier kan u de tekst in pdf downloaden: klik hier