Logo

Statuten

IGS WESTLEDE

is een opdrachthoudende Vereniging. 

Opgericht als Samenwerkende vennootschap blijkens onderhandse akte van stichting van 
17 september 1979 (B.S. van 17 april 1980). 

Klik hier voor de volledige statuten in pdf-formaat versie 20180605.

 

Hieronder een uittreksel uit de statuten: 

GECOORDINEERDE STATUTEN

na de buitengewone algemene vergadering van 24 maart 1998, de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2002; de naamswijziging op de Algemene vergadering van 17 juni 2014, de buitengewone Algemene vergadering van 1 december 2015 en de statutenwijziging van 5 juni 2018.

TITEL I - DEELNEMERS, NAAM, DOEL, ZETEL EN DUUR

Artikel 1:
De INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WESTLEDE, in het kort IGS WESTLEDE, wordt beheerst door het decreet over het lokaal besturen van 22 december 2017.
Het is een opdrachthoudende vereniging die haar bevoegdheden put uit de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wet van 28 december 1998.

Artikel 2:
De vereniging is samengesteld uit de oprichtende deelnemers alsmede de gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen die door de algemene vergadering als deelnemers werden aanvaard.

Artikel 3:
Het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgesteld zijn krachtens de bepalingen artikel 397 van het decreet op de lokale besturen van 22 december 2017.
Ongeacht de doelstellingen van het samenwerkingsverband hebben zijn verbintenissen geen handelskarakter.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in artikel 397 van het decreet, zijn op het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 4:
De vereniging heeft tot doel het oprichten en besturen van één of meerdere crematoria en één of meerdere intergemeentelijke begraafplaatsen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.
Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks met dat doel verband houden.
De werking van de vereniging is niet beperkt tot de bevolking van haar deelnemende gemeenten. De raad van bestuur kan, onder meer wat de tarieven voor de te leveren prestaties betreft, bijzondere voorwaarden vaststellen voor de inwoners van de deelnemende gemeenten.

Artikel 5:
De zetel van de vereniging is gevestigd: Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
De vereniging mag één of meer exploitatiezetels vestigen.

Artikel 6:
De vereniging wordt opgericht voor een termijn van dertig jaar, en verlengd met een termijn van 18 jaar, die verstrijkt op 5 januari 2028.

Top