Logo

Reglement begraafplaats

Algemeen reglement
Huishoudelijk reglement betreffende de concessies
Tarieven
Richtlijnen rond afmetingen
   

Algemeen reglement

Artikel 1: Begraafplaats Westlede is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking Westlede 
De Gemeente Lochristi verzekert er het politioneel toezicht. 

Artikel 2: Het bestaan van deze Intergemeentelijke Begraafplaats doet geen afbreuk aan de verplichting van de aangesloten gemeenten om op iedere gemeentelijke begraafplaats een strooiweide en een columbarium op te richten overeenkomstig de wet van 20 juli 1971.

Artikel 3: De begraafplaats is toegankelijk voor het publiek van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 17.30 uur. Op zondag en feestdagen van 10.00 tot 17.30 uur. De Raad van Bestuur stelt eventuele sluitingsdagen vast en de terzake geldende beschikkingen worden aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.

Artikel 4: Op de begraafplaats is het verboden gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of manifestatie op het getouw te zetten, die de welvoeglijkheid van de plaats, de orde of de eerbied voor de doden stoort of kan storen. Het is eveneens verboden te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te verkopen, zijn diensten aan te bieden en aanplakbiljetten, opschriften, borden of andere aankondigingstekens aan te brengen.
De toegangswegen moeten steeds vrijgehouden worden.
Eenieder die één van de in vorige alinea aangehaalde verbodsbepalingen overtreedt, wordt, onverminderd eventuele vervolgingen, uit de begraafplaats gewezen.

Artikel 5: De toegang tot de begraafplaats is verboden voor dronken personen, leurders, niet door volwassen personen vergezelde kinderen beneden de twaalf jaar, personen vergezeld door honden of andere dieren.

Artikel 6: Enkel de daartoe door de Raad van Bestuur aangeduide personeelsleden zijn bevoegd om onder het toezicht van de directeur:

  • asurnen te begraven of bij te zetten in de columbaria
  • as uit te strooien op de daartoe bestemde percelen

Artikel 7: Op de afsluitplaten van de columbaria, de afdekplaten van de graven en de herdenkingsplaten aan de strooiweiden mogen enkel de door het bestuur voorgeschreven naamplaatjes worden aangebracht. De begraafplaats van de asurnen mag alleen worden afgedekt met afdekplaten die door het Bestuur werden goedgekeurd.
Er mogen geen beplantingen, afsluitingen, vaste voorwerpen, betegeling of steenslag worden geplaatst naast de afdekplaten van de graven. Bloembakken en losse grafgiften mogen alleen in de daartoe voorziene concessie van 1 vierkante meter.

Artikel 8: IGS Westlede onderhoudt de strooiweiden, columbaria en begraafplaatsen.

Artikel 9: IGS Westlede draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de voorwerpen, bloemen en planten die door familie en vrienden op de daartoe bestemde delen van de strooiweiden, columbaria en graven worden geplaatst.
Na 48 uur kunnen ze door de technische diensten worden verwijderd. Bloemen en planten die gelegd worden buiten de daartoe bestemde plaatsen worden onmiddellijk verwijderd.

Top 

   

Huishoudelijk reglement betreffende de concessies

Artikel 1: Op de Intergemeentelijke begraafplaats Westlede worden concessies verleend.
Deze hebben betrekking op :

  • ofwel een perceel grond,
  • ofwel een nis in een columbarium,
  • ofwel een urnenkelder.

Artikel 2: In eenzelfde geconcedeerd graf of nis mogen enkel begraven worden :
  • ofwel de as van de aanvrager, van zijn echtgenoot, van zijn bloed- en aanverwanten,
  • ofwel de as van de leden van een of meerdere religieuze gemeenschappen,
  • ofwel de as van personen die ieder bij het bestuur van IGS Westlede hun wil te kennen hebben gegeven om in hetzelfde graf of dezelfde nis begraven te worden.
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

Artikel 3:
  1. De concessieaanvragen vermelden de identiteit van de begunstigden;
  2. wanneer een of meerdere begunstigden niet de echtgenoot, noch de bloed- of aanverwant zijn van de aanvrager, worden de concessieaanvragen ondertekend:
    • niet alleen door de aanvrager zelf,
    • maar ook, voor akkoord, door alle andere begunstigden.
De in voorgaand lid, sub 2. vermelde verplichting, moet niet worden nageleefd, wanneer gebruik gemaakt wordt van de in artikel 2, tweede lid, voorziene mogelijkheid.

Artikel 4: Het verlenen van een grafconcessie door IGS Westlede houdt geen verhuring noch een verkoop in. De concessies zijn onoverdraagbaar.

Artikel 5: De concessies voor begraving in volle grond, bijzetting in een columbarium of opstelling in de urnentuin worden verleend voor een hernieuwbare periode van 10 jaar.

Artikel 6: De concessies worden verleend door de Raad van Bestuur.

Artikel 7: De concessies worden verleend onder de in het desbetreffende huishoudelijk reglement en het desbetreffende retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag.
De beslissing waarbij de concessie wordt verleend, vermeldt deze voorwaarde.

Artikel 8: De in artikel 5 vastgestelde periode vangt aan op de datum van betekening van de beslissing tot toekenning van de concessie tenzij in de beslissing een andere datum werd vermeld.

Artikel 9: De concessies kunnen hernieuwd worden.
De concessies vòòr 1/1/2003 werden verleend voor 35 jaar; deze concessies kunnen na het verstrijken van de oorspronkelijke termijn hernieuwd worden telkens voor 10 jaar.

Artikel 10: Onverminderd artikel 7, vierde lid, en artikel 9, tweede lid, van de wet van 20 juli 1971, moeten de aanvragen tot hernieuwing worden ingediend:
  1. door een belanghebbend persoon;
  2. voor het verstrijken:
    • van de oorspronkelijke concessie wanneer het om een eerste hernieuwing gaat,
    • van de hernieuwde concessie, in geval van herhaalde aanvraag.

Artikel 11:
Onverminderd artikel 7, vierde lid, en 9, eerste lid, van de wet van 20 juli 1971 worden de concessiehernieuwingen toegestaan onder de voorwaarden vastgesteld in het desbetreffende huishoudelijk reglement en in het desbetreffende retributiereglement, zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.
De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.

Artikel 12: In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een
geconcedeerde nis, wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden,
kunnen de concessiehouders: 
  1. geen aanspraak maken op enige vergoeding;
  2. hebben de concessiehouders slechts recht op het bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde begraafplaats of op een andere begraafplaats. Dit recht is ondergeschikt aan het indienen van een aanvraag tot overbrenging welke moet worden ingediend:
    • door enige belanghebbende;
    • voor de datum van terugneming.

Artikel 13:
Ook in geval van sluiting van de begraafplaats:
  1. kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding;
  2. hebben zij slechts recht op het bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte of op een nis van dezelfde grootte, op de nieuwe begraafplaats, voor zover een verzoek tot overbrenging werd ingediend:
    • door enige belanghebbende;
    • voor de datum van stopzetting van de begravingen.

Artikel 14:
Indien, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 en 13, kosteloos een perceel van dezelfde oppervlakte of een nis van dezelfde grootte bekomen wordt, zijn de kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens ten laste van IGS Westlede.

Artikel 15: Wanneer de concessie om welke reden ook een einde neemt, worden de niet weggenomen graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken van de door de Raad van Bestuur vastgestelde termijn, eigendom van de Intergemeentelijke begraafplaats.

Artikel 16: Op verzoek van de concessiehouder kan de Raad van Bestuur een graf of columbariumnis terugnemen wanneer dit ongebruikt is gebleven of wanneer het ongebruikt geworden is ingevolge de overbrenging van de as. Bij terugname is de Intergemeentelijke Begraafplaats slechts gehouden tot terugbetaling:
  • in verhouding tot de nog resterende periode
  • en op basis van de bij de toekenning van de grafconcessie betaalde prijs.
Top 
   

Tarieven voor de begraafplaats Westlede

ARTIKEL 17: VERSTROOIINGEN

De verstrooiing is gratis voor de inwoners van één der lidgemeenten van de Intergemeentelijke samenwerking.

 

ARTIKEL 18: BEWARING OP PARKBEGRAAFPLAATS WESTLEDE

Een concessie kost € 750. De verlenging van concessie kost € 500.

De termijn van een concessie is 10 jaar.

Een naamplaatje kost  € 50.

 

 

ARTIKEL 19: FAMILIEMONUMENT

Men kan een concessie nemen voor het oprichten van een familiemonument.

Deze concessie wordt verleend voor 35 jaar.

De kosten voor de oprichting van het monument worden gedragen door de familie.

Het monument blijft eigendom van de familie, behalve in de gevallen bepaald door artikel 15.

Ze mogen enkel in roze en zwarte graniet worden opgetrokken.

Het ontwerp moet goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur.

De grondconcessie met inbegrip van de betegeling kost € 1.250.

In een familiemonument mogen 8 urnen worden bijgezet.

Door de bijzetting van een 2de, 3de en 4de urne wordt de oorspronkelijke concessie verlengd, telkens met 5 jaar.

 

 

ARTIKEL 20: BIJZETTINGEN

De bijzetting van een 2de, 3de en 4de urne in een geconcedeerde nis kost € 250

Door de bijzetting van een 2de, 3de en 4de urne wordt de oorspronkelijke concessie verlengd, telkens met 5 jaar.

De naamplaatjes kosten € 50.

 

 

ARTIKEL 21: NAAMPLAATJES

De naamplaatjes vermelden naam en voornaam van de overledene, geboortedatum en overlijdensdatum. Andere vermeldingen kunnen enkel mits voorafgaande toestemming van het directiecomité.

Naamplaatjes aan de strooiweiden worden bevestigd voor een termijn van 10 jaar.

De naamplaatjes worden door de diensten van het crematorium gemaakt en kosten € 50.

 

 

ARTIKEL 22: ONTGRAVING OF VERPLAATSING

Een ontgraving of verplaatsing van een urne kost € 250


U kunt hier het volledige Reglement van de begraafplaats  downloaden.


Top  

  

Richtlijnen rond afmetingen

Glasplaat urnentuin
De glasplaat wordt geleverd door de familie met een verplichte afmeting van 25 cm op 60 cm, dikte 1,9 cm. De plaatsing gebeurt door de technische dienst van het crematorium.

Van de glasplaat moet 15 cm aan de kant vrij blijven voor de plaatsing.

Afmetingen urnenkelder
De urnenkeldertjes zijn 37x37 en 30 cm diep. De sierurnen mogen een doormeter van 18 cm hebben en een hoogte van maximum 29 cm. Op die manier kunnen er 4 urnen in de urnenkelder.

Info columbarium
Onder het naamplaatje kan een foto gekleefd worden. Deze foto mag een maximum afmeting hebben van 10 op 10 cm. De plaatsing gebeurt door de technische dienst van het crematorium.
Bloemstukken of andere herdenkingsplaten mogen losstaand op het voorziene plateau worden geplaatst.


Top